Historie
Sběrný dvůr v Ševětíně bude 1. 4. 2024 zavřený
Pozvánka na Běh o putovní pohár starosty obce Mazelov
Termín svozu odpadu od 3.10. 2016
Obecní pálení Čarodějnic

v sobotu 30. 4. 2016 od 18:00 na louce mezi Kubátů a Marků vedle domu čp. 23 viz pozvánka v příloze


Termíny svozu odpadu od 1. 10. 2018 - 29. 4. 2019
Návrh závěrečného účtu obce Vlkov za rok 2017
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Zajímá vás možnost mít levnější elektřinu?
ZONA 2015 celostátní cvičení orgánů krizového řízení
Vlkovské setkání 2015

zastupitelstvo obce Vlkov děkuje partnerům akce Jaderné elektrárně Temelín a společnosti Lesy Jedlička za poskytnutou podporu a všem účastníkům za vytvoření skvělé atmosféry a přinesené pohoštění.


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkov za rok 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vlkov
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Informace k dani z nemovitých věcí
Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti
Jmenování správce obce Vlkov
Kontaktní údaje na správce
Veřejná vyhláška
Oznámení
Veřejná vyhláška + návrh územního plánu obce VLKOV
Schůze konaná dne 31.08.2013
Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná 31.07.2013

Přítomni : Vondrášek Václav, Veselá, Jirků, Vondrášková
Omluven : Vranovský Martin
Ověř. zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM : Akce " ORANŽOVÝ ROK"
Rozpočtová změna č. 4 a 6


Usnesení : Rozpočtová změna.
Zastupitelé schvalují roz. změnu č. 4 v částce 353 293,-- Kč
Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 6 v částce 84921,77 Kč.

PRO 4 Proti 0 Zdržel se 0

AKCE "ORANŽOV7 ROK". Tato akce je sponzorována skup. ČEZ v částce 60 000,- Kč

Za tuto částku bude nakoupen stan, pivní set a výčepní stolice. Ostatní náklady
spojené s oslavou uhradí obec - občerstvení, kulturní vystoupení + hudba apod.

Akce se uskuteční 10.08.2013.


Schůze zast. 31.01.2013

Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková

Ověřovatelé : Jirků, Veselá
Zavpisovatel : Vondrášková


PROGRAM

Rozpočtová změna.


Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Neinvestiční transféry ze
státního rozpočtu v částce 39 600,-- Kč.

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se 0


Schůze Zast. Vlkov konaná 28.03.2013

Přítomni : Vondrášek, CVranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková
Ověřovatelé : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM
---------
1. Zřízení účtu u ČNB - pro dotace

Usnesení

Zastupitelé schvalují založeníúčtu u ČNB - pro dotace ÚSC.

Pro : 5 Proti 0 Zdržel se : 0


Schůze zastupitelstva 30.04.2013

Přítomni : Vondrášek, Jirků, Veselá, Vondrášková

Ověřovatelé : Jirků, Veselá
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM

1. Rozpočtová změna č. 2
2. Dohoda o provedení práce
3. Nákup nového křovinořezu


Usnesení
--------

Zastupoitelé schvalují roz. změnu č. 2

Paragraf 000 - 71 833,-- Kč
" 3613 1 556,-- "
" 3631 -3 810,-- "
" 3722 - 60 000,-- "
6112 899,-- "
6115 9 492,-- "
6171 - 24 906,96 "
3113 4 936,-- "


Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schválení dohody o provedení práce p. Vondráška - údržba zeleně-sečení a úklid trávy.Sekání trávy je prováděno vlastním traktorem , vlasstní nákup PHM.

Pro: 4 Proti : 0 Zdržel se: 0


Nákup křovinořezu.

Starosta informoval zastupitele, že oprava stávajícího křovinořezu by stála cca 9 000,-- Kč. Proto navrhuje nákup nového, který se dá pořídit do 10 000,-- Kč. V současné době jsou v akci. Nákupem zastupitelstvo pověřilo starostu.

Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se. 0


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2012
schůze zastupitelstva konaná dne 31.10.2012
Schůze zastupitelstva konané dne 31.10.2012

Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Veselá, Jirků, Vondrášková

Program : Rozpočtová změna č. 7 a 8
Výměna oken vchodových dveří u budovy obecního úřadu.

Rozpočtová změna č. 7. - týká se změny rozpočtu celkem 79447.00 Kč
Rozpočtová změna č. 8. - týká se změny rozpočtu celkem 1133.00 Kč

Usnesení : Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 7 a 8 následovně
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Schválení výměny oken a vchodových dveří
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Zápis ze schůze 31.08.2012

Přítomni : Vondrášek václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie
Omluveni : Vranovský Martin
Ověřovatelé zápisu : Jirků, Veselá
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM : Dohoda o provedení práce p. Vondrášek


Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje dododu p. Vondráška o provedení práce - údržba zeleně kolem rybníka a v areálu obce.

PRO 4. PROTI 0, ZDRŽEL SE 0


Usnesení ze schůze 31.07.2012

Zastupitelstvo schvaluje poměrnou výplatu na dohodu o provedení práce pí. Vondráškové za účetnictví obce.

Pro : 4 Zdržel se : 0 Proti : 0


Usnesení ze schůze konané dne 31.07.2012

Zastupitelstvo schvaluje vyplatit poměrnou část odměny u dohody / Vondrášková - vedení účetnictví obce/

Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0


zápis ze schůze zas. 29.12.2012

Usnesení:
Projednání zprávy o kontrole výsledku hospodaření za rok 2011, přijetí opatření k zhištění nápravy zjištění nedostatků a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.


Zápis ze schůze zast. konané sne 30.06.2012

Usnesení.
Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu 52012.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Schůze zastupitelstva 31.01.2012

Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Jirků Miloslav

Ov. zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel: Vondrášková

Program : Rozpočtová změna č. 1/2012 - Transfér ze státního rozpočtu.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje roz. změnu č. 1/2012 v částce 60 100,-- Kč


Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Doplněk ke schůzi zastupitelstva 31.12.2011

Zastupitelstvo schválilo převzetí kapličky do majetku obce za symbolickou cenu 1,-- Kč

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Zápis ze schůze konané dne 31.12.2011 ve Vlkově

Přítomni : Vondrášek, Vondrášková, Veselá, Vranovský, Jirků

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášek

PROGRAM : 1. Schválení rozpočtu na rok 2012
2. Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014
3. Odměna účetní na dohodu za rok 2011
4. Rozpočtové opatření č. 7.

Bod 1. Rozpočet na rok 2012.
Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. PŘÍJMY činí 421 500,-- Kč a ÝDAJE 421 500,-- Kč.
USNESENÍ:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012 v předkládané podobě, kde příjmy činí 421 500,-- Kč a výdaje 421 500,-- Kč.
Pro : 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0

Bod č. 2. - Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014.

Výhled byl navržen na rok 2013 v příjmech na 410 000,-- Kč a výdaje rovněž na 410 000,-- Kč
Výhled byl navržen na rok 2014 v příjmech 400 000,-- Kč a výdaje nrovněž na 400 000,--Kč

USNESENÍ:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 a 2014 v navrhované podobě.

PRO 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0

BOD č. 3.

Zastupitelstvo schvaluje odměnu účetní dle dohody -

PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

BOD č. 4.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE : 0


Zápis ze schůze dne 27.12.2011 ve Vlkově

Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková Marie

PROGRAM schůze :

1. Inventarizace 2011
2. Příspěvek důchodcům


Byl vydán příkaz starosty k inventarizaci hmotného i nehmotného majetku Obce VLKOV. Inventarizace proběhne od 30.12.2011 - 10.01.2012.
Složení inventurní komise : předseda Plánská Jana
členové Vranovská Anna, Jirků Miloslav
USNESENÍ:
Zastupitelastvo schvaluje složení in. komise a dobu trvání inventarizace

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod 2.
Příspěvek důchodcům v hodnotě 1 000,-- Kč na každého důchodce. Bude vyplacen sedmi důchodcům, takže celková částka činí 7 000,-- Kč
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek důchodcům v navrhované podobě.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0


Schůze zastupitelstva konaná dne 30.11.2011 ve Vlkově.


Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, ranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Ověřovatelé zápisu : Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel : Vondrášková Marie


Program:

Rozpočtové opatření číslo 6

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu obce ke schválení - následující úpravy rozpočtu
PŘÍJMY : původní hodnota 156 112,-- změna 28 269,96
VÝDAJE : původní hodnota 115 135,24 změna 75 378,--

FINANCOV8NÍ -71 398,-- změna -68 321,46


USNESENÍ :
----------

Zastupitelstvo schvaluje předkládané úpravy rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná dne 31.10.2011ve Vlkově

Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Veselá Eliška, Jirků Miloslav
Omluven : Vranovský Martin
Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková


PROGRAM :
1. Uprava rozpočtu - roz. opatření č. 5
Navrhovaná úprava rozpočtu příjmy -31394,-- Kč

výdaje -333635,50 Kč

Financování - změna krátkodob. prost. 302241,50 Kč


USNESENÍ

Zastupitelé přijali následující úpravy rozpočtu následovně Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0


Schůze zastupitelstva konaná dne 11.10.2011

Přítomni: Vondráček, Vondrášková, Jirků, Veselá
Omluveni : Vranovský Martin
Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková Marie

Program : Dohoda o provedení práce - p. Vondrášek
údržba zeleně - sekání trávy vlastním traktoremv měsících - červen, červenec, srpen, září, říjen.

Zastupitelstvo vydalo následující usnesení:

Schválilo dohodu o provedení práce pana Vondráška - údržba travních porostů v obci Vlkov


Schůze Zastupitelstva obce VLKOV, konaná dne 31.08.2011


Přítomni: Vondrášek, Vondrášková, Vranovský, Veselá, Jirků

Omluveni : 0

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků

Zapisovatel : Vondrášková MariePROGRAM :

1. Rozpočtová změna č. 4
2. Rozhodnutí - napojení příjezdu na parcelu 2802/10,2802/11 na komunikaci obce par. č. 3109/4 - vše v K.U. VLKOVUSNESENÍ :

Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje rozpočtovou změnu dle předlohy č. 4.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato.


Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje budoucí napojení příjezdu na parcelu č. 2802/10,2802/11 ve vlastnictví Ing. Kubátové Barbory, bytem Vlkov 26 na místní komunikaci par. č. 3109/4, vše v K.U. Vlkov

Musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0Ověřovatelé : Veselá El. Zapsala : Vondrášková Marie
Jirků Miloslav


Schůze Zastupitelstva obce VLKOV, konaná dne 31.08.2011


Přítomni: Vondrášek, Vondrášková, Vranovský, Veselá, Jirků

Omluveni : 0

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků

Zapisovatel : Vondrášková MariePROGRAM :

1. Rozpočtová změna č. 4
2. Rozhodnutí - napojení příjezdu na parcelu 2802/10,2802/11 na komunikaci obce par. č. 3109/4 - vše v K.U. VLKOVUSNESENÍ :

Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje rozpočtovou změnu dle předlohy č. 4.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato.


Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje budoucí napojení příjezdu na parcelu č. 2802/10,2802/11 ve vlastnictví Ing. Kubátové Barbory, bytem Vlkov 26 na místní komunikaci par. č. 3109/4, vše v K.U. Vlkov

Musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0Ověřovatelé : Veselá El. Zapsala : Vondrášková Marie
Jirků Miloslav


Schůze Zastupitelstva obce VLKOV, konaná dne 31.08.2011
Schůze Zastupitelstva obce Vlkov , konaná dne 31.07. ve Vlkově

Přítomni : Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav, Vondrášek Václav, Vondrášková Marie

Ov. zápisu - Jirků, Mil., Veselá El.
Zapisovatel - Vondrášková Marie

Program : Rozpočtová změna č. 3
Dar pro pí. Paurovou
Dohoda o provedení práce - účetní práce pí Vondráškové

Usnesení:


Rozpočtová změna
----------------

Zastupitelstvo schvaluje roz, změnu č. 3. Příjmy celkem 28 168,-- Kč
Výdaje celkem -28 168,-- K4

Pro 5 Proti 0 Zdr. se 0


Dar.
----

Zastupitelstvo schvaluje k 90. narozeninám pí. Paurové dát dar v hodnotě do 2 500,-- Kč v následném složení: peněžní dar 1 000,-- Kč + věcný dar do 1 500,-- Kč.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Dohoda o provedení práce

Zastupitelstvo schvaluje odměnu dle dohody pro pí. Vondráškovou Marii.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Schůze Zastupitelstva obce Vlkov , konaná dne 31.07. ve Vlkově


Přítomni : Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav, Vondrášek Václav, Vondrášková Marie

Ov. zápisu - Jirků, Mil., Veselá El.
Zapisovatel - Vondrášková Marie

Program : Rozpočtová změna č. 3
Dar pro pí. Paurovou
Dohoda o provedení práce - účetní práce pí Vondráškové

Usnesení:


Rozpočtová změna
----------------

Zastupitelstvo schvaluje roz, změnu č. 3. Příjmy celkem 28 168,-- Kč
Výdaje celkem -28 168,-- K4

Pro 5 Proti 0 Zdr. se 0


Dar.
----

Zastupitelstvo schvaluje k 90. narozeninám pí. Paurové dát dar v hodnotě do 2 500,-- Kč v následném složení: peněžní dar 1 000,-- Kč + věcný dar do 1 500,-- Kč.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Dohoda o provedení práce

Zastupitelstvo schvaluje odměnu dle dohody pro pí. Vondráškovou Marii.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Schůze Zastupitelstva obce Vlkov , konaná dne 31.07. ve Vlkově


Přítomni : Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav, Vondrášek Václav, Vondrášková Marie

Ov. zápisu - Jirků, Mil., Veselá El.
Zapisovatel - Vondrášková Marie

Program : Rozpočtová změna č. 3
Dar pro pí. Paurovou
Dohoda o provedení práce - účetní práce pí Vondráškové

Usnesení:


Rozpočtová změna
----------------

Zastupitelstvo schvaluje roz, změnu č. 3. Příjmy celkem 28 168,-- Kč
Výdaje celkem -28 168,-- K4

Pro 5 Proti 0 Zdr. se 0


Dar.
----

Zastupitelstvo schvaluje k 90. narozeninám pí. Paurové dát dar v hodnotě do 2 500,-- Kč v následném složení: peněžní dar 1 000,-- Kč + věcný dar do 1 500,-- Kč.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Dohoda o provedení práce

Zastupitelstvo schvaluje odměnu dle dohody pro pí. Vondráškovou Marii.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


Rozvaha 2010


A. Aktiva celkem 1871160,73
B. Oběžná aktiva 826160,43

PASIVA celkem 1871160,73
C. Vlastní kaqpitál 1801132,87
D. Cizí zdroje 70027,86


Rozvaha 2010


A. Aktiva celkem 1871160,73
B. Oběžná aktiva 826160,43

PASIVA celkem 1871160,73
C. Vlastní kaqpitál 1801132,87
D. Cizí zdroje 70027,86


Výkaz zisku a ztrát 2010


náklady celkem 642930,53
výnosy celkem 586211,09

výsledek hospodaření -56719,44


Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010 ´+ závěrečný účet 2010 na schůzi 25.06.2011

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlkov, konané 25.06.2011

Přítomni: Vondrášek, Jirků, Veselá, Vranovský, Vondrášková
Ověřovatelé zápisu: Jirků, Veselá
Zapisovatel : Vondrášková

Program :
1. Schválení závěrečného účtu obce Vlkov za rok 2010.
Zastupitelé obce Vlkov schvalují závěrečný účet bce Vlkov s výhradou.
Opatření k nápravě chyb:
Zastupitelstvo ukládá pí. Vondráškové

1.Zápis ze zastupitelstva obce musí mít požadované náležitosti náprava ihned
2.Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem bez výhrad, s výhradou -nap.25.06.
3.Správně účtovat o výnosech daně -
4.Návrh rozpočtu zveřejnovat v eloktronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn v elektronické mpodobě umožňujícím dálkový přístup

Rizikio uložení pokuty za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 22a odst. 5 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


Usnesení zastupitelstva ze schůze konané 31.03.2011 - rozpočtová změna č. 2/2011

Zasdtupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 2/2011
příjmy- položka 1113 - 1355,-- Kč
4111 - 97,-- Kč

Výdaje § 6171,pol.5139 - 1 452,-- KčPro 4 Proti 0 Zdržel se 0


Usnesení ze schůze konané 31.01.2011

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2011
pro 5 - proti o - zdržel se 0


usnesení zastupitelstva z 23.01.2011

Usnesení

Zastupitelstvo obce schvalujerozpočtovou změnu č.6 a 7.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0


usnesení ze schůze zastupitelstva, konané dne 31.12.2010

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce, schválilo rozpočet na rok 2011 v navrhované formě. Příjmy 425 500,-- Kč a výdaje 425 500,--
rozpočet byl schválen jako vyrovnaný
pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo schvaluje odměnu za vedení účetnictví - 15 000,-- Kč za rok a dohodu na úklid sněhu ve výši dvoutisíckorun.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Schváleny ostatní neinvestiční transféry obyvatelstvu ve výši 7 000,-- Kč.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení - zastupitelstvo obce ukládá starostovi zveřejňovat závěrečný účet ve správné formě
pro 4 proti 0 zdržel se 1


usnesení - zastupitelstvo obce ukládá účetní, aby dodržovala český účetní standart 701, bod 5a 4.
pro 4 proti 0 zdržel se 1


usnesení ze schůze 16.12..2010

Rozpočet na rok 2011 bude vyvěšen na úřední desce 16.12.2010 a nainternetových stránkách obce.
pro 4 zdržel se 0 proti o

Příkaz k inventuře a složení inventurní komise.
Předseda Jirků Miloslav
členové Stráská, Vranovská
pro 4 zdržel se 0 proti 0


Návrh rozpočtu na rok 2011

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
1111 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 80 000
1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 5 000
1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 6 000
1121 daň z příjmů práv. osob 81 000
1211 daň z přidané hodfnoty 180 000
1337 polatek - odpad 9 000
1341 poplatek - psi 500
1511 daň z nemovitosti 60 000
úroky 4 000
PŘÍJMY CELKEM 425 500

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
2212 5171 opravy a udržování 215 000
3631 5154 el. energie 6 000
3722 5169 nákup ost. služeb 18 000
4319 5492 dary 1 000
4319 ost. výdajesouvisející se soc. porad. 7 000
6112 5023 odměny 60 000
6112 5032 zdravotní pojištění 6 000
6112 5173 cestovné 3 000
6171 5021 dohody 15 000
6171 5139 mat. jinde nezařazený 12 000
6171 5161 služby pošt 500
6171 5162 služby radiokomunikací a telekomunikací 10 000
6171 5168 služby zp. dat 20 000
6171 5169 nákup ost. služeb 45 000
6171 5175 pohoštění 1 000
6310 5163 služby peněžních ústavů 6 000
VÝDAJE CELKEM 425 500


Návrh rozpočtu na rok 2011

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
1111 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 80 000
1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 5 000
1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 6 000
1121 daň z příjmů práv. osob 81 000
1211 daň z přidané hodfnoty 180 000
1337 polatek - odpad 9 000
1341 poplatek - psi 500
1511 daň z nemovitosti 60 000
úroky 4 000
PŘÍJMY CELKEM 425 500

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
2212 5171 opravy a udržování 215 000
3631 5154 el. energie 6 000
3722 5169 nákup ost. služeb 18 000
4319 5492 dary 1 000
4319 ost. výdajesouvisející se soc. porad. 7 000
6112 5023 odměny 60 000
6112 5032 zdravotní pojištění 6 000
6112 5173 cestovné 3 000
6171 5021 dohody 15 000
6171 5139 mat. jinde nezařazený 12 000
6171 5161 služby pošt 500
6171 5162 služby radiokomunikací a telekomunikací 10 000
6171 5168 služby zp. dat 20 000
6171 5169 nákup ost. služeb 45 000
6171 5175 pohoštění 1 000
6310 5163 služby peněžních ústavů 6 000
VÝDAJE CELKEM 425 500


Výsledky Voleb 2010
Rozhodnutí o umístění stavby
Stavební povolení - kabelové vedení
Vyhláška
Registrace k zápisu do MŠ a ZŠ
Záměr obce prodat nemovitost

v katastrálním území Vlkov u Drahotěšic: parcelní číslo st. 204 na pozemku 2916/3, LV č. 1
jedná se o dvě stavební buňky spojené střešní konstrukcí


Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí za rok 2016


Veřejná vyhláška - oznámení

zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění aktualizace č. 3