Historie

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vlkov

I n f o r m a c e

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vlkov

Správce obce Vlkov informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov, svolaného v souladu s ustanovením § 98 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, správcem obce.

Místo konání:     Obec Vlkov – zasedací místnost obecního úřadu

Doba konání:      25. února 2015  od 17.00 hodin.    

Navržený program:         

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 

2) Schválení programu

 

3) Zpráva správce o výkonu funkce správce a o stavu hospodaření a majetku obce Vlkov.

 

4) Volba starosty a místostarosty

  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty

 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru

 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) a členů výborů.

 

7) Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

Občané jsou zváni! 

 

                                                                                              Mgr. Ján Czop

                                                                                               správce obce