Historie

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2012

                                                                                                    OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE  VLKOV č.1/2012

                                                                                        O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

                                                                                                                  využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo obce  VLKOVschvaluje a vydává mdne 14.12.2012 v souladu s ust. § 10 písm.d),§ 35 a 84 odst.2)písm.h) zákonač. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obec VLKOV zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování. sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /dále jen poplatek

za komunální odpdadd/.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Poplatník je povinen aprávci poplatku ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti /včetně skutečností roozhodných  pro osvobození od poplatku/ do 15ti dnů  ode

dne, kdy tato skutečnost nastala.

V rámci ohlašovací  skutečnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákona. Poplatník, který je lastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu

na území obce, ve kterém není hlášena žádná fyzická osobva, uvederovněž číslo popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, pokud

stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavfba či dům umístěn.

Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoli změny v ohlášených skutečnostech.

SAZBA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro :

A/         fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt                                                                      275,-- Kč

B/          fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou

              k individuální rekreaci, nacházející se území obce ve které

              není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba                                                                        275,--Kč

POPLATEK JE TVOŘEN

a) Částkou stanovenou ve smyslu ust.§10 b odst. 4) písm. a) o místních poplatcích ve výši                          0,--Kč

b) Částkou stanovenou ve smyslu usr. 10 bodst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši           275,--Kč

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpaduúčtované společností

zajišťující svoz odpadů v roce 2011činily 11 423,40 Kč

Počet osob s trvalým pobytem v obci Vlkov je 31

Počet nemovitostí určených nebo sloužící ch k rekreačním účelům na území obce je 15.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

a) Lidé, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Vlkov, avšak nezdržují se v místě trvalého pobytu a za podmínky, že rodinný dům trvalého pobytu není pronajímán.

b) Lidé, kteří jsouhlášeni k trvalému pob\ytu na ohlašovně - na Obecním úřadě Vlkov, avšak na území obce Vlkov se prokazatelně dlouhodobě nezdržují.

SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.08. každého roku. Vznikne-li poplatková povinnostběhem roku po 31.08. je poplatek za komunální odpad splatný nejpozději

do 30ti dnů od vzniku poplatkové mpovinnosti.

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 

 

 

Václav  Vondrášek                                                                                                                Miloslav Jirků

   starosta                                                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s