Historie

Schůze Zastupitelstva obce VLKOV, konaná dne 31.08.2011


Přítomni: Vondrášek, Vondrášková, Vranovský, Veselá, Jirků

Omluveni : 0

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků

Zapisovatel : Vondrášková MariePROGRAM :

1. Rozpočtová změna č. 4
2. Rozhodnutí - napojení příjezdu na parcelu 2802/10,2802/11 na komunikaci obce par. č. 3109/4 - vše v K.U. VLKOVUSNESENÍ :

Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje rozpočtovou změnu dle předlohy č. 4.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato.


Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje budoucí napojení příjezdu na parcelu č. 2802/10,2802/11 ve vlastnictví Ing. Kubátové Barbory, bytem Vlkov 26 na místní komunikaci par. č. 3109/4, vše v K.U. Vlkov

Musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0Ověřovatelé : Veselá El. Zapsala : Vondrášková Marie
Jirků Miloslav

 

 

Přítomni :  Vondrášek, Vondrášková, vranovský, Veselá, Jirků Mil.

Omluveni : 0

Ověřovatelé zápisu : Veselá Eliška, Jirků Miloslavg

Zapisovatel               : Vondrášková Marie

 

Program:

 

1. Rozpočtové opatření č. 4

2. Povolení na napojení příjezdu na parcelu č. 2802/10,2802/11 na komunikaci obce č. par 3109/4 - vše v K. U. Vlkov.

 

 

 

Zastupitelstvo vydalo následující usnesení

1. Schválilo rozpočtovou změnu č. 4. - úpravy rozpočtu.

Pro 5                                 Proti 0                                                       Zdržel se 0

Usnesení mroz. změny bylo přijato 5 hlasy.

 

2. Napojení příjezdu na obecní komunikaci. - Ing. Kubátová Barbora

 

   Zastupitelstvo schvaluje budoucínapojenípříjezdu na parcelu č. 2802/10,2802/11 ve vlastnictví Ing. Kubátové Barbory, bytem Vlkov 26 na místní komunikaci par. č. 3109/4 - vše v K.Ú. Vlkov. Zastupitelstvo požaduje dodržení podmínek uvedených v rozhodnutí.

 

Pro 5                                 Proti 0                                                Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

 

 

Ověřovatelé zápisu : Veselá Eliška                                                                 Zapisovatel :  Vondrášková Marie

                                      Jirků   Miloslav