Výroční zprávy

Závěrečný účet obce za rok 2012

 Celkové příjmy za rok 2012 činily               619 456,31 Kč
                    z toho - daňové              516 360,46 Kč
                           nedaňové                7 195,85 Kč
                             dotace               95 900,00 Kč

 Celkové výdaje za rok 2012                      296 360,75 K4


Samostatnou přílohou závěrečného účtu Výkaz pro hodnoceníplnění rozpočtuúzemních samosp. celků,rozvaha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VLKOV za rok 2012.


ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012- OBEC VLKOV

Přezkoumání vykonal: Ing. Vojtěch Mencl- kontrolor pověřený řízením přezkoumání
                     Ing. Hana Masojídková - kontrolor


Při přezkoumání hospodaření obce Vlkov  za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky /§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004Sb./