Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem stanovené údaje, předkládá obec Vlkov tuto „Výroční zprávu za rok 2018“.

 

 

a

počet písemně podaných žádostí o informace

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

c

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení

0

d

výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f

další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

 

 

 

Ve Vlkově dne 1.1.2021