Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva Obecní úřadu Vlkov za kalendářní rok 2015 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 z. č. 106/1999 Sb.,

1) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0,

2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí- 0,

3) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - 0,

4) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0

5) počet stížností podaných podle § 16a Inf. z., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 0

6) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

 

28. 2. 2016