Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2014

1) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0,

2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí-  0,

3) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - 0,

4) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0

5) počet stížností podaných podle § 16a Inf. z., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 0

6) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poskytovaniinformaci2014.pdf 113.4 Kb