Obec Vlkov

Povinné informace

1) Oficiální název

Obec Vlkov


2) Důvod a způsob založení

Obec Vlkov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Vlkov je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 


3) Organizační struktura

Obec Vlkov má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.


4) Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní adresa povinného subjektu určená adresa k doručování poštovních zásilek:

Obec Vlkov

Vlkov 16

37341  Hluboká nad Vltavou

Telefon: 603552972
Fax:

E-mail: info@obecvlkov.eu
Www: www.obecvlkov.eu
ID DS: qnnazq5
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje

4.2. Adresy úřadoven:

Obec Vlkov

Vlkov 16

37341  Hluboká nad Vltavou

4.3. Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa: kdykoliv po domluvě
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

4. 4. Telefonní čísla

Telefonní čísla

4. 5. Čísla faxu

Telefonní čísla

4. 6. Elektronická adresa oficiálních internetových stránek

www.obecvlkov.eu

4. 7. Elektronická adresa všech elektronických podatelen

E - podatelna

4. 8. Další elektronické adresy povinného subjektu

Další elektronické adresy


5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 563762359/0800
Banka:  Česká spořitelna a.s.
 


6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 00581933


7) DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): Obec není plátcem DPH


8) Seznamy hlavních dokumentů

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

             -  Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce

8.2. Rozpočet

             - Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok


9) Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .


10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

Kontakty na úřad včetně úředních hodin.


11) Opravné prostředky

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.


Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 


12) Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu .


13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu , osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .


14) Nejdůležitější předpisy

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Vlkov jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

14. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízeními.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem

Obec Vlkov je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

 
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
   

 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

15. 2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací

Zatím nevydána.


16) Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci .


18) Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Ing. Barbora Kubátová, Ph.D.
Ulice/č.p.: Vlkov 26
PSČ, město(obec): 37341, Hluboká nad Vltavou
Telefon: 603552972
E-mail: info@obecvlkov.eu

Dnes je: 17.08.2019

oddělovač

AKTUALITY

Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Setkání občanů a rodáku obce 24. 8. 2019
15.00-24.00 na Louce u Jirků
více
Rozpočtové opatření č. 7_2019
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 13. 6. 2019
více
Závěrečný účet obce za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 6_2019
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 13. 6. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámeni o zveřejnění schváleného závěrečného účtu svazku obcí Veselsko za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2018
více
Oznámení o zveřejnění II. rozpočtového opatření k rozpočtu svazku obcí DSO Veselsko za rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 5_2019
více
Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Daň z nemovitostí
více
Rozpočtové opatření č. 4_2019
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Veselsko za rok 2018
více
Návrh závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2018
více
Pálení čarodějnic 2019
Zastupitelstvo obce Vlkov zve všechny občany, chataře i chalupáře na obecní pálení čarodějnic, akce se bude konat 30. 4. 2019 od 18.00 na louce pod Vondrášků čp. 4
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
více
MZE opatření obecné povahy
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona: dále viz. příloha
více
Termíny svozu odpadu od 29. 4. 2019 - 27. 9. 2019
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 14. 3. 2019
více
Rozpočtové opatření č. 3_2019
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. 3. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o zveřejnění I. rozpočtového opatření k rozpočtu svazku obcí DSO Veselsko za rok 2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 2_2019
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtové opatření č. 1_2019
více
Informace k podání daně z nemovitostí
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 17. 12. 2018
více
Rozpočtový výhled obce Vlkov na roky 2020 a 2021
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 12_2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 17.12. 2018 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření DSO Veselsko
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15. 11. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11_2018
více
Schválený územní plán obce Vlkov platný od 25. 9. 2018
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce Vlkov
více
Rozpočet DSO Veselsko 2018_schválený a očekávaný
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko na roky 2020 a 2021
více
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2019
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Pletení adventních věnců 24. 11. 2018 od 17:00 na Obecním úřadě
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov
starosta obce Vlkov oznamuje konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov, které se bude konat dne 1. 11. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program zasedání viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočtové opatření č. 10_2018
více
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - Územní plán Vlkov
více
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Vlkov 2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 25. 9. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Termíny svozu odpadu od 1. 10. 2018 - 29. 4. 2019
více
Rozpočtové opatření č. 9_2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 25. 9. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Poděkování za partnerství skupině ČEZ
více
Rozpočtové opatření č. 8_2018
více
Oznámení o konání voleb do obecních zastupitelstev a senátu konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtové opatření č. 7_2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 8. 7. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 8. 7. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 19. 6. 2018
více
Závěrečný účet obce za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6_2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 19. 6. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Návrh závěrečného účtu obce Vlkov za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 5_2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 26. 4. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Veselsko za rok 2017
více
Návrh závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4_2018
více
Pozvánka na pálení čarodějnic
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 26. 4. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočtové opatření č. 3_2018
více
Informace k zápisu do MŠ a ZŠ Ševětín pro školní rok 2018/2019
více
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19. 3. 2018 8:00 - 12:00
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtové opatření č. 2_2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 1. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Daň z nemovitosti pro rok 2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 30. 1. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočtové opatření č. 1_2018
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Obměna tablet jodidu draselného
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 29. 12. 2017
více
Rozpočtový výhled obce Vlkov na roky 2019 a 2020
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2018
více
Rozpočtová změna 11_2017
více
Vánoční setkání s koledami 29. 12. 2017 od 18.00
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 29. 12. 2017 od 17.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 11. 12. 2017
více
Rozpočtová změna 10_2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 11. 12. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočet DSO Veselsko 2017_schválený a očekávaný
více
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko 2019-2020
více
Návrh IV. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Opatření obecné povahy - nahodilá těžba, určeno vlastníkům lesů
více
Rozpočtová změna 9_2017
více
Oznámení o konání prezidentských voleb 12. a 13. ledna 2018
více
Stanovení ninimálního počtu členů okrskové volební komice pro volbu prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018
více
Žádost Jihočeského kraje o vyplnění dotazníku připravenosti občanů v případě rozsáhlého výpadku elektrického proudu - Blackout
více
Rozpočtová změna 8_2017
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy MZE
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 14. 9. 2017
více
Rozpočtová změna 7_2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 14. 9. 2017 od 19:00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Návrh III. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Turistická oblast Třeboňsko - nový videospot
více
Poděkování za partnerství skupině ČEZ
více
Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
více
Rozpočtová změna 6_2017
více
Poplatky za popelnice
více
Setkání občanů a rodáku obce 19. 8. 2017
15.00-24.00 na Louce u Jirků
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtová změna 5_2017
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15. 6. 2017
více
Závěrečný účet obce za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
více
Rozpočtová změna 4_2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 15. 6. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Kalendář kulturních akcí léto 2017 Třeboňsko
více
Vyhodnocení zaslaných nabídek VZMR - Oprava a odbahnění MVN v obci Vlkov
více
Návrh II. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 23. 5. 2017
více
Vyhlášeni veřejné zakázky malého rozsahu
obec Vlkov vyhlásila VZMR pod názvem Oprava a odbahnění malé vodní nádrže v obci Vlkov, lhůta pro podání nabídek běží do 25. 5. 2017 do 18.00 více na odkazu
více
Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava a odbahnění malé vodní nádrže v obci Vlkov
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 23. 5. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtová změna 3_2017
více
Přechod na digitální vysílání DVB-T2
více
Závěrečný účet DSO Veselsko za rok 2016
více
Zpráva revizní skupiny DSO Veselsko za rok 2016
více
Rozpočtová změna 2_2017
více
Rozpočtová změna 1_2017
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO Veselsko
více
Havarijní cvičení JE Temelín 28.3. a 29.3 2017
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 DSO Veselsko
více
Návrh závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2016
více
Návrh I. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Návrh rozpočtového výhledu DSO Veselsko na roky 2018 a 2019
více
Návrh IV. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2016
více
Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu
Veřejné projednání návrhu územního plánu Vlkov v katastrálním území Vlkov u Drahotěšic se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Vlkov,Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou, dne 19. 4. 2017 od 18:00 hod.
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 23. 2. 2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 23. 2. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Ptačí hřipka - informační leták
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Pozvánka na Blaťácký bál 20. 1. 2017, 20:00 kulturní dům Ševětín
více
Pozvánka na Blaťácký bál 20. 1. 2017
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 12. 2016
více
Vyhláška č. 2/2016,
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
více
Vyhláška č.1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Směrnice o zadávání veřejných zákazek malého rozsahu obce Vlkov
více
Rozpočtový výhled obce Vlkov na roky 2017 - 2019
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 30. 12. 2016 od 17.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 13. 12. 2016
více
Vánoční setkání s koledami
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 24. 11. 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 13. 12. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 24. 11. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Libertariánský institut - Prosba o podporu a součinnost
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 27. 9. 2016
více
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2017
více
Oznámení o konání voleb 7. a 8. 10. 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 27. 9. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Jmenování zapisovavelky volební komise
více
Poděkování Jaderné elektrárně Temelín
více
Volební okrsky
více
Volební komise
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Článek na iDnes o naší obci
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 6. 2016
více
Závěrečný účet obce za rok 2015
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Revize komínů 2016
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 6. 2016
více
Čestná prohlášení starosty a místostarostky za rok 2015
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 30. 6. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Dražební vyhláška Hotel Vlkov
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 26. 5. 2016
více
Pozvánka na Běh o putovní pohár starosty obce Mazelov
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 26. 5. 2016 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Cestovní doklady pro děti
více
Termín svozu odpadu od 3.10. 2016
více
Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí za rok 2016
více
Obecní pálení Čarodějnic
v sobotu 30. 4. 2016 od 18:00 na louce mezi Kubátů a Marků vedle domu čp. 23 viz pozvánka v příloze
více
Veřejná vyhláška - oznámení
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění aktualizace č. 3
více
Nařízení č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Pozvánka na setkání seniorů 7. května 2016 od 15 hodin v kulturním domě v Ševětíně
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 28. 2. 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 8. 2. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Upozornění na nutnost podání žádosti o existenci sítí při zemních pracích
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Zajímá vás možnost mít levnější elektřinu?
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 27. 12. 2015
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 27. 12. 2015 od 16.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 9. 12. 2015
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 9. 12. 2015 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 19.10.2015
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 19. 10. 2015 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 16.9.2015
více
Obec vlkov hledá nového kronikáře
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě dále viz přílohy.
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 16. 9. 2015 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
7. vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17. 08. 2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Veřejná vyhláška zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k podání připomínek a námitek
více
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Vlkov v k.ú, Vlkov u Drahotěšic
24. 8. 2015 v 9.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, budova Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, II. patro, č. dveří 221.
více
Veřejná vyhláška a návrh územního plánu Vlkov v k.ú, Vlkov u Drahotěšic
více
Vlkovské setkání 2015
zastupitelstvo obce Vlkov děkuje partnerům akce Jaderné elektrárně Temelín a společnosti Lesy Jedlička za poskytnutou podporu a všem účastníkům za vytvoření skvělé atmosféry a přinesené pohoštění.
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Ochrana bobra evropského
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 21.5.2015
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 21. 5. 2015 od 17.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2015
více
Zpráva revizní skupiny DSO Veselsko za rok 2014
více
Závěrečný účet DSO Veselsko za rok 2014
více
Závěrečný účet obce za rok 2014
více
Sběrný dvůr v Ševětíně
více
Smlouva o využívání provozu sběrného dvora v Ševětíně
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkov za rok 2014
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Veselsko za rok 2014
více
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov, konaného dne 25. 2. 2015
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Poplatky za služby spojené s pronájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Ševětíně
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vlkov
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti
více
Kontaktní údaje na správce
více
Jmenování správce obce Vlkov
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 21.9.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 5.9.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.8.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 27.8.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.6.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15.6.2014
více
Veřejná vyhláška
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 28.5.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.4.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15.3.2014
více
Oznámení
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.12.2013
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.11.2013
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.10.2013
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.9.2013
více
Veřejná vyhláška + návrh územního plánu obce VLKOV
více
Schůze konaná dne 31.08.2013
více
Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná 31.07.2013
Přítomni : Vondrášek Václav, Veselá, Jirků, Vondrášková Omluven : Vranovský Martin Ověř. zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM : Akce " ORANŽOVÝ ROK" Rozpočtová změna č. 4 a 6 Usnesení : Rozpočtová změna. Zastupitelé schvalují roz. změnu č. 4 v částce 353 293,-- Kč Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 6 v částce 84921,77 Kč. PRO 4 Proti 0 Zdržel se 0 AKCE "ORANŽOV7 ROK". Tato akce je sponzorována skup. ČEZ v částce 60 000,- Kč Za tuto částku bude nakoupen stan, pivní set a výčepní stolice. Ostatní náklady spojené s oslavou uhradí obec - občerstvení, kulturní vystoupení + hudba apod. Akce se uskuteční 10.08.2013.
více
Schůze konaná dne 30.06.2013
více
Schůze zastupitelstva obce VLKOV dne 31.052013
více
Závěrečný účet obce za rok 2012
více
Schůze zast. 31.01.2013
Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková Ověřovatelé : Jirků, Veselá Zavpisovatel : Vondrášková PROGRAM Rozpočtová změna. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Neinvestiční transféry ze státního rozpočtu v částce 39 600,-- Kč. Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se 0
více
Schůze zastupitelstva 30.04.2013
Přítomni : Vondrášek, Jirků, Veselá, Vondrášková Ověřovatelé : Jirků, Veselá Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM 1. Rozpočtová změna č. 2 2. Dohoda o provedení práce 3. Nákup nového křovinořezu Usnesení -------- Zastupoitelé schvalují roz. změnu č. 2 Paragraf 000 - 71 833,-- Kč " 3613 1 556,-- " " 3631 -3 810,-- " " 3722 - 60 000,-- " 6112 899,-- " 6115 9 492,-- " 6171 - 24 906,96 " 3113 4 936,-- " Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schválení dohody o provedení práce p. Vondráška - údržba zeleně-sečení a úklid trávy.Sekání trávy je prováděno vlastním traktorem , vlasstní nákup PHM. Pro: 4 Proti : 0 Zdržel se: 0 Nákup křovinořezu. Starosta informoval zastupitele, že oprava stávajícího křovinořezu by stála cca 9 000,-- Kč. Proto navrhuje nákup nového, který se dá pořídit do 10 000,-- Kč. V současné době jsou v akci. Nákupem zastupitelstvo pověřilo starostu. Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se. 0
více
Schůze Zast. Vlkov konaná 28.03.2013
Přítomni : Vondrášek, CVranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková Ověřovatelé : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM --------- 1. Zřízení účtu u ČNB - pro dotace Usnesení Zastupitelé schvalují založeníúčtu u ČNB - pro dotace ÚSC. Pro : 5 Proti 0 Zdržel se : 0
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.12.2012
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná 31.12.2012
více
Schůze zastupitelstva obce konaná dne 14.12.2012
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2013
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2012
více
Zápis ze schůze, konané 28.11.2012
více
Schůze zastupitelstva konané dne 31.10.2012
Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Veselá, Jirků, Vondrášková Program : Rozpočtová změna č. 7 a 8 Výměna oken vchodových dveří u budovy obecního úřadu. Rozpočtová změna č. 7. - týká se změny rozpočtu celkem 79447.00 Kč Rozpočtová změna č. 8. - týká se změny rozpočtu celkem 1133.00 Kč Usnesení : Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 7 a 8 následovně Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 Schválení výměny oken a vchodových dveří Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
schůze zastupitelstva konaná dne 31.10.2012
více
Schůze Zastupitelstva obce VLKOV konaná 22.10.2012
více
Zápis ze schůze 31.08.2012
Přítomni : Vondrášek václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie Omluveni : Vranovský Martin Ověřovatelé zápisu : Jirků, Veselá Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM : Dohoda o provedení práce p. Vondrášek Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje dododu p. Vondráška o provedení práce - údržba zeleně kolem rybníka a v areálu obce. PRO 4. PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
více
Usnesení ze schůze konané dne 31.07.2012
Zastupitelstvo schvaluje vyplatit poměrnou část odměny u dohody / Vondrášková - vedení účetnictví obce/ Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
více
Usnesení ze schůze 31.07.2012
Zastupitelstvo schvaluje poměrnou výplatu na dohodu o provedení práce pí. Vondráškové za účetnictví obce. Pro : 4 Zdržel se : 0 Proti : 0
více
zápis ze schůze zas. 29.12.2012
Usnesení: Projednání zprávy o kontrole výsledku hospodaření za rok 2011, přijetí opatření k zhištění nápravy zjištění nedostatků a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.
více
Zápis ze schůze zast. konané sne 30.06.2012
Usnesení. Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu 52012. Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
Zápis ze schůze zastupitelstva konané dne 30.06.2012
více
Závěrečný účet obce za rok 2011
více
Schůze zastupitelstva 31.01.2012
Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Jirků Miloslav Ov. zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel: Vondrášková Program : Rozpočtová změna č. 1/2012 - Transfér ze státního rozpočtu. Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje roz. změnu č. 1/2012 v částce 60 100,-- Kč Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce VLKOV, konané dne 08.01.2012
více
Doplněk ke schůzi zastupitelstva 31.12.2011
Zastupitelstvo schválilo převzetí kapličky do majetku obce za symbolickou cenu 1,-- Kč Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
Zápis ze schůze konané dne 31.12.2011 ve Vlkově
Přítomni : Vondrášek, Vondrášková, Veselá, Vranovský, Jirků Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášek PROGRAM : 1. Schválení rozpočtu na rok 2012 2. Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 3. Odměna účetní na dohodu za rok 2011 4. Rozpočtové opatření č. 7. Bod 1. Rozpočet na rok 2012. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. PŘÍJMY činí 421 500,-- Kč a ÝDAJE 421 500,-- Kč. USNESENÍ: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012 v předkládané podobě, kde příjmy činí 421 500,-- Kč a výdaje 421 500,-- Kč. Pro : 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0 Bod č. 2. - Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014. Výhled byl navržen na rok 2013 v příjmech na 410 000,-- Kč a výdaje rovněž na 410 000,-- Kč Výhled byl navržen na rok 2014 v příjmech 400 000,-- Kč a výdaje nrovněž na 400 000,--Kč USNESENÍ: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 a 2014 v navrhované podobě. PRO 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0 BOD č. 3. Zastupitelstvo schvaluje odměnu účetní dle dohody - PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 BOD č. 4. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE : 0
více
Zápis ze schůze dne 27.12.2011 ve Vlkově
Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášková Marie PROGRAM schůze : 1. Inventarizace 2011 2. Příspěvek důchodcům Byl vydán příkaz starosty k inventarizaci hmotného i nehmotného majetku Obce VLKOV. Inventarizace proběhne od 30.12.2011 - 10.01.2012. Složení inventurní komise : předseda Plánská Jana členové Vranovská Anna, Jirků Miloslav USNESENÍ: Zastupitelastvo schvaluje složení in. komise a dobu trvání inventarizace PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Bod 2. Příspěvek důchodcům v hodnotě 1 000,-- Kč na každého důchodce. Bude vyplacen sedmi důchodcům, takže celková částka činí 7 000,-- Kč Zastupitelstvo schvaluje příspěvek důchodcům v navrhované podobě. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek


Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín

ANKETA

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (93%)
93%
Ne
odpověď Ne (7%)
7%