Poplatky

Poplatky za popelnice

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je možné zaslat převodem na číslo účtu 563762359/0800. Nebo po telefonické domluvě uhradit na obecním úřadě (kontakt Barbora Kubátová 603552972, kubatb@gmail.com) v hotovosti. Pokud poplatky zasíláte převodem, uveďte do zprávy pro příjemce vaše jméno, popř. číslo domu, aby byla platba identifikovatelná. Potvrzení o převodu si uchovejte pro případnou kontrolu. 

Sazba poplatku za popelnice činí 350,- Kč

Poplatek je povinna uhradit:

  1. každá fyzická,
  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. které byla udělena mezinárodní ochrana
  1. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Celé znění vyhlášky č.1/2016 najdete na https://www.obecvlkov.eu/obec/vyhlasky/vyhlaska-c-1-2016.html