Usnesení ZO

Zápis ze schůze, konané 28.11.2012

Přítomni   : Vondrášek Václav, Veselá, Jirků, Vondrášková
Omluveni   : Vranovský Martin
Ov. zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel: Vondrášková
PROGRAM:
1./ Revokace usnesení - 29.06.2012
2./ Schůze zastupitelstva
3./Vyjádření ke stavbě - kabelová přípojkaHALOUN

Usnesení:
REVOKACE zápisu- 29.06.2012. Zastupitelé souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami a byla přijataopatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě za rok 2011.
- účtování majetku - náprava do 31.12.2012
- druhové člečnění rozpočtové skladby - napraveno do 31.12.2012
- odvětvové třídění rozpočtové skladby - náprava do 31.12.2012

PRO : 4         PROTI: 0    ZDRŽEL SE : 0

SCHUZE ZASTUPITELSTVA :
Zastupitelstvo přijalo usnesení,že se bude scházet 1x za 3 měsíce

PRO : 4         PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ KABELOVÉ PŘÍPOJKY - p. Halou

Zastupitelstvo nemá námitek ke kabelové přípojce.

PRO : 4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0