Obec Vlkov

Usnesení ZO

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov, konaného dne 25. 2. 2015

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov,

konaného dne 25. 2. 2015, od 17.00 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vlkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin správcem obce Mgr. Jánem Czopem („dále jen „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo konstatováno, že všichni zastupitele obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vlkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 2. 2015 do 25.2.2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vlkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1)

            Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 

 

 

 

 

 

*|         *          *

 

Bod I - Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu  IIng. Barboru Kubátovou Ph.D. a pana Václava Vondráška, zapisovatelem ing. Vladimíra Marka.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

            Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov určuje ověřovateli zápisu Ing. Barboru Kubátovou Ph.D. a pana Václava Vondráška , zapisovatelem Ing. Vladimíra Marka.     

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno.

 

Bod II - Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem  programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu byl navrhnut bod k doplnění.

 

Doplnění programu:

 

Ing. Barbora Kubátová Ph.D. navrhla doplnění programu o udělení souhlasu obce s žádostí o podání grantu na podporu územně plánovací dokumentace.

Předsedající dal hlasovat o doplnění programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s doplněním programu o souhlas s  podáním grantu na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

            Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno

 

            Předsedající dal hlasovat o schválení doplněného programu.

 

            Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje následující program ustavujícího  zasedání:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Zpráva správce o výkonu funkce správce a o stavu hospodaření a majetku obce Vlkov.

4) Volba starosty a místostarosty

 1. určení počtu místostarostů
 2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. volba starosty
 5. volba místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) a členů výborů.

7) Souhlas obce s podáním žádosti o grant na podporu tvorby územně plánovací dokumentace.

8) Diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno.

 

Bod III- zpráva správce obce o výkonu funkce správce a o stavu hospodaření a majetku obce Vlkov.

 

Zastupitelstvo bere zprávu pana Mgr. Jána Czopa na vědomí.

 

      Bod IV - volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl  volbu jednoho  místostarosty.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům předložit své návrhy. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

  

Návrh usnesení:

           Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

              Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

            Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako uvolněná. Před    hlasováním byla dána možnost zastupitelům předložit své návrhy. Jiné návrhy vzneseny nebyly.

  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že žádná funkce nebude vykonávána jako uvolněná.

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Jiné návrhy vzneseny nebyly.

  

      Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje veřejný  způsob volby starosty a        místostarosty.

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2015  bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval nejstaršího člena zastupitelstva p. Václava Vondráška k podávání návrhů na funkci starosty.  Člen zastupitelstva pan Václav Vondrášek navrhl zvolit do funkce starosty ing. Vladimíra Marka.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy. Členkou zastupitelstva Ing. Barborou Kubátovou, Ph.D. byl podán návrh na volbu ing. Barbory Kubátové, Ph.D.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov  volí starostou Ing. Vladimíra Marka.

Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti 1  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 7/2015  bylo schváleno.

 

Předsedající (správce obce) předal další řízení jednání zastupitelstva obce novému starostovi ing. Vladimírovi Markovi.

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: starosta obce Ing. Vladimír Marek navrhl zvolit do funkce místostarostky ing. Barboru Kubátovou, Ph.D. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov  volí místostarostkou obce Ing. Barboru Kubátovou, Ph.D.

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8/2015  bylo schváleno.

  

Bod V - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,  předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2015  bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru paní EliškuVeselou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov volí předsedou finančního výboru paní Elišku Veselou.

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení  č. 10/2015  bylo schváleno.

 

 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Starosta ing.Vladimír Marek  navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Václava Vondráška. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov volí předsedou kontrolního výboru pana Václava Vondráška.

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2015  bylo schváleno. 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající navrhl zvolit za členy finančního výboru paní Marii Vondráškovou a paní Magdalenu Vondráškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov volí členy finančního výboru paní Marii Vondráškovou a paní Magdalenu Vondráškovou.

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015  bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl zvolit za členy kontrolního výboru paní Danu Kubátovou a paní Janu Mukovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov  volí členy kontrolního výboru paní Danu Kubátovou a paní Janu Mukovou.

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2015  bylo schváleno.

 

 

 

 

Bod VI – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši …..500,-Kč, a to ode dne ustavujícího zasedání.  Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 200.-Kč, odměnu za  výkon funkce neuvolněného starosty obce v celkové výši 3000,-Kč a neuvolněné místostarostky obce v celkové výši 2000,-Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce: člena zastupitelstva obce ve výši 500,-Kč měsíčně. Odměna pro člena kontrolního výboru 200,- Kč měsíčně. Odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty v celkové výši 2000,- Kč měsíčně a odměna za výkon funkce neuvolněného starosty v celkové výši 3000,- Kč měsíčně. Výše navržených odměn je v celkové výši před zdaněním.

Členům zastupitelstva bude odměna vyplácena měsíčně a členům kontrolních výborů (mimo předsedů kontrolních výborů) jedenkrát na konci kalendářního roku, případně na konci výkonu funkce.

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2015  bylo schváleno.

 

Bod VII – Rozhodnutí zastupitelstva o schválení podání žádosti  o grant na podporu tvorby územně plánovací dokumentace.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s  podáním žádosti o grant na podporu tvorby územně plánovací dokumentace.

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/2015  bylo schváleno.

 

 

 Bod VIII - Diskuse

 

Do diskuse byla vnesena řada návrhů k projednání (renovace cest, možnost vybudování nové budovy obecního úřadu, vytvoření skladu obecního majetku, navýšení počtu popelnic na tříděný odpad, revize účtů a poplatků s nimi spojenými, umožnění občanům platit poplatky za odpad a psy přes účet, revize veškeré obecní dokumentace, úprava obecních internetových stránek). Vzhledem k časové náročnosti a rozsahu jednotlivých návrhů  a k faktu, že je potřeba zjistit mnoho doplňujících informací se zastupitelstvo dohodlo, že bude o těchto návrzích jednat později.

 

*          *          *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hodin

 

Přílohy zápisu:

 

 1. Slib zastupitelů obce Vlkov ze dne 25.2.2015 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.3.2015

 

 Zapisovatel: Ing. Vladimír Marek

 

 

 

 Ověřovatelé:   Ing. Barbora Kubátová Ph.D.

 

 

 

          Václav Vondrášek

 

 

 

Starosta:         Ing. Vladimír Marek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-z-ustavujiciho-jednani-zastupitestva-obce-podepsany.pdf 3035.4 Kb

Dnes je: 16.07.2019

oddělovač

AKTUALITY

Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 13. 6. 2019
více
Závěrečný účet obce za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 6_2019
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 13. 6. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámeni o zveřejnění schváleného závěrečného účtu svazku obcí Veselsko za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2018
více
Oznámení o zveřejnění II. rozpočtového opatření k rozpočtu svazku obcí DSO Veselsko za rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 5_2019
více
Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Daň z nemovitostí
více
Rozpočtové opatření č. 4_2019
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Veselsko za rok 2018
více
Návrh závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2018
více
Pálení čarodějnic 2019
Zastupitelstvo obce Vlkov zve všechny občany, chataře i chalupáře na obecní pálení čarodějnic, akce se bude konat 30. 4. 2019 od 18.00 na louce pod Vondrášků čp. 4
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
více
MZE opatření obecné povahy
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona: dále viz. příloha
více
Termíny svozu odpadu od 29. 4. 2019 - 27. 9. 2019
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 14. 3. 2019
více
Rozpočtové opatření č. 3_2019
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. 3. 2019 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o zveřejnění I. rozpočtového opatření k rozpočtu svazku obcí DSO Veselsko za rok 2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 2_2019
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtové opatření č. 1_2019
více
Informace k podání daně z nemovitostí
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 17. 12. 2018
více
Rozpočtový výhled obce Vlkov na roky 2020 a 2021
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 12_2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 17.12. 2018 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření DSO Veselsko
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15. 11. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11_2018
více
Schválený územní plán obce Vlkov platný od 25. 9. 2018
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce Vlkov
více
Rozpočet DSO Veselsko 2018_schválený a očekávaný
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko na roky 2020 a 2021
více
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2019
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Pletení adventních věnců 24. 11. 2018 od 17:00 na Obecním úřadě
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov
starosta obce Vlkov oznamuje konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vlkov, které se bude konat dne 1. 11. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program zasedání viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočtové opatření č. 10_2018
více
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - Územní plán Vlkov
více
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Vlkov 2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 25. 9. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Termíny svozu odpadu od 1. 10. 2018 - 29. 4. 2019
více
Rozpočtové opatření č. 9_2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 25. 9. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Poděkování za partnerství skupině ČEZ
více
Setkání občanů a rodáku obce 25. 8. 2018
15.30-24.00 na Louce u Jirků
více
Rozpočtové opatření č. 8_2018
více
Oznámení o konání voleb do obecních zastupitelstev a senátu konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtové opatření č. 7_2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 8. 7. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 8. 7. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 19. 6. 2018
více
Závěrečný účet obce za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6_2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 19. 6. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Návrh závěrečného účtu obce Vlkov za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 5_2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 26. 4. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Veselsko za rok 2017
více
Návrh závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4_2018
více
Pozvánka na pálení čarodějnic
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 26. 4. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočtové opatření č. 3_2018
více
Informace k zápisu do MŠ a ZŠ Ševětín pro školní rok 2018/2019
více
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19. 3. 2018 8:00 - 12:00
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtové opatření č. 2_2018
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 1. 2018
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Daň z nemovitosti pro rok 2018
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 30. 1. 2018 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočtové opatření č. 1_2018
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Obměna tablet jodidu draselného
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 29. 12. 2017
více
Rozpočtový výhled obce Vlkov na roky 2019 a 2020
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2018
více
Rozpočtová změna 11_2017
více
Vánoční setkání s koledami 29. 12. 2017 od 18.00
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 29. 12. 2017 od 17.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 11. 12. 2017
více
Rozpočtová změna 10_2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 11. 12. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočet DSO Veselsko 2017_schválený a očekávaný
více
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko 2019-2020
více
Návrh IV. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Opatření obecné povahy - nahodilá těžba, určeno vlastníkům lesů
více
Rozpočtová změna 9_2017
více
Oznámení o konání prezidentských voleb 12. a 13. ledna 2018
více
Stanovení ninimálního počtu členů okrskové volební komice pro volbu prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018
více
Žádost Jihočeského kraje o vyplnění dotazníku připravenosti občanů v případě rozsáhlého výpadku elektrického proudu - Blackout
více
Rozpočtová změna 8_2017
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy MZE
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 14. 9. 2017
více
Rozpočtová změna 7_2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 14. 9. 2017 od 19:00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Návrh III. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Turistická oblast Třeboňsko - nový videospot
více
Poděkování za partnerství skupině ČEZ
více
Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
více
Rozpočtová změna 6_2017
více
Poplatky za popelnice
více
Setkání občanů a rodáku obce 19. 8. 2017
15.00-24.00 na Louce u Jirků
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtová změna 5_2017
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15. 6. 2017
více
Závěrečný účet obce za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
více
Rozpočtová změna 4_2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 15. 6. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Kalendář kulturních akcí léto 2017 Třeboňsko
více
Vyhodnocení zaslaných nabídek VZMR - Oprava a odbahnění MVN v obci Vlkov
více
Návrh II. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 23. 5. 2017
více
Vyhlášeni veřejné zakázky malého rozsahu
obec Vlkov vyhlásila VZMR pod názvem Oprava a odbahnění malé vodní nádrže v obci Vlkov, lhůta pro podání nabídek běží do 25. 5. 2017 do 18.00 více na odkazu
více
Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava a odbahnění malé vodní nádrže v obci Vlkov
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 23. 5. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozpočtová změna 3_2017
více
Přechod na digitální vysílání DVB-T2
více
Závěrečný účet DSO Veselsko za rok 2016
více
Zpráva revizní skupiny DSO Veselsko za rok 2016
více
Rozpočtová změna 2_2017
více
Rozpočtová změna 1_2017
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO Veselsko
více
Havarijní cvičení JE Temelín 28.3. a 29.3 2017
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 DSO Veselsko
více
Návrh závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2016
více
Návrh I. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2017
více
Návrh rozpočtového výhledu DSO Veselsko na roky 2018 a 2019
více
Návrh IV. rozpočtového opatření DSO Veselsko na rok 2016
více
Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu
Veřejné projednání návrhu územního plánu Vlkov v katastrálním území Vlkov u Drahotěšic se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Vlkov,Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou, dne 19. 4. 2017 od 18:00 hod.
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 23. 2. 2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 23. 2. 2017 od 18.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Ptačí hřipka - informační leták
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Pozvánka na Blaťácký bál 20. 1. 2017, 20:00 kulturní dům Ševětín
více
Pozvánka na Blaťácký bál 20. 1. 2017
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 12. 2016
více
Vyhláška č. 2/2016,
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
více
Vyhláška č.1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Směrnice o zadávání veřejných zákazek malého rozsahu obce Vlkov
více
Rozpočtový výhled obce Vlkov na roky 2017 - 2019
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2017
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 30. 12. 2016 od 17.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 13. 12. 2016
více
Vánoční setkání s koledami
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 24. 11. 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 13. 12. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 24. 11. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Libertariánský institut - Prosba o podporu a součinnost
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 27. 9. 2016
více
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2017
více
Oznámení o konání voleb 7. a 8. 10. 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 27. 9. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Jmenování zapisovavelky volební komise
více
Poděkování Jaderné elektrárně Temelín
více
Volební okrsky
více
Volební komise
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Článek na iDnes o naší obci
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 6. 2016
více
Závěrečný účet obce za rok 2015
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Revize komínů 2016
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30. 6. 2016
více
Čestná prohlášení starosty a místostarostky za rok 2015
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 30. 6. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Dražební vyhláška Hotel Vlkov
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 26. 5. 2016
více
Pozvánka na Běh o putovní pohár starosty obce Mazelov
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupitelstva konané dne 26. 5. 2016 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Cestovní doklady pro děti
více
Termín svozu odpadu od 3.10. 2016
více
Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí za rok 2016
více
Obecní pálení Čarodějnic
v sobotu 30. 4. 2016 od 18:00 na louce mezi Kubátů a Marků vedle domu čp. 23 viz pozvánka v příloze
více
Veřejná vyhláška - oznámení
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění aktualizace č. 3
více
Nařízení č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Pozvánka na setkání seniorů 7. května 2016 od 15 hodin v kulturním domě v Ševětíně
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 28. 2. 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 8. 2. 2016 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Upozornění na nutnost podání žádosti o existenci sítí při zemních pracích
více
Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Zajímá vás možnost mít levnější elektřinu?
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 27. 12. 2015
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2016
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 27. 12. 2015 od 16.30 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 9. 12. 2015
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 9. 12. 2015 od 18.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 19.10.2015
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 19. 10. 2015 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 16.9.2015
více
Obec vlkov hledá nového kronikáře
více
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě dále viz přílohy.
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 16. 9. 2015 od 19.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
7. vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17. 08. 2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Veřejná vyhláška zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k podání připomínek a námitek
více
Oznámení konání společného jednání o návrhu územního plánu Vlkov v k.ú, Vlkov u Drahotěšic
24. 8. 2015 v 9.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města, budova Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, II. patro, č. dveří 221.
více
Veřejná vyhláška a návrh územního plánu Vlkov v k.ú, Vlkov u Drahotěšic
více
Vlkovské setkání 2015
zastupitelstvo obce Vlkov děkuje partnerům akce Jaderné elektrárně Temelín a společnosti Lesy Jedlička za poskytnutou podporu a všem účastníkům za vytvoření skvělé atmosféry a přinesené pohoštění.
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Ochrana bobra evropského
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 21.5.2015
více
Informace o zasedání zastupitelstva obce Vlkov
zastupitelstvo obce Vlkov zve na zasedání obecního zastupiteltstva konané dne 21. 5. 2015 od 17.00 na obecním úřadě. Program schůze viz příloha a úřední deska.
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2015
více
Zpráva revizní skupiny DSO Veselsko za rok 2014
více
Závěrečný účet DSO Veselsko za rok 2014
více
Závěrečný účet obce za rok 2014
více
Sběrný dvůr v Ševětíně
více
Smlouva o využívání provozu sběrného dvora v Ševětíně
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkov za rok 2014
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Veselsko za rok 2014
více
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov, konaného dne 25. 2. 2015
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Poplatky za služby spojené s pronájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Ševětíně
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vlkov
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti
více
Kontaktní údaje na správce
více
Jmenování správce obce Vlkov
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 21.9.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 5.9.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.8.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 27.8.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.6.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15.6.2014
více
Veřejná vyhláška
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 28.5.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.4.2014
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 15.3.2014
více
Oznámení
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.12.2013
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.11.2013
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.10.2013
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.9.2013
více
Veřejná vyhláška + návrh územního plánu obce VLKOV
více
Schůze konaná dne 31.08.2013
více
Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná 31.07.2013
Přítomni : Vondrášek Václav, Veselá, Jirků, Vondrášková Omluven : Vranovský Martin Ověř. zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM : Akce " ORANŽOVÝ ROK" Rozpočtová změna č. 4 a 6 Usnesení : Rozpočtová změna. Zastupitelé schvalují roz. změnu č. 4 v částce 353 293,-- Kč Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 6 v částce 84921,77 Kč. PRO 4 Proti 0 Zdržel se 0 AKCE "ORANŽOV7 ROK". Tato akce je sponzorována skup. ČEZ v částce 60 000,- Kč Za tuto částku bude nakoupen stan, pivní set a výčepní stolice. Ostatní náklady spojené s oslavou uhradí obec - občerstvení, kulturní vystoupení + hudba apod. Akce se uskuteční 10.08.2013.
více
Schůze konaná dne 30.06.2013
více
Schůze zastupitelstva obce VLKOV dne 31.052013
více
Závěrečný účet obce za rok 2012
více
Schůze zast. 31.01.2013
Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková Ověřovatelé : Jirků, Veselá Zavpisovatel : Vondrášková PROGRAM Rozpočtová změna. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Neinvestiční transféry ze státního rozpočtu v částce 39 600,-- Kč. Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se 0
více
Schůze zastupitelstva 30.04.2013
Přítomni : Vondrášek, Jirků, Veselá, Vondrášková Ověřovatelé : Jirků, Veselá Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM 1. Rozpočtová změna č. 2 2. Dohoda o provedení práce 3. Nákup nového křovinořezu Usnesení -------- Zastupoitelé schvalují roz. změnu č. 2 Paragraf 000 - 71 833,-- Kč " 3613 1 556,-- " " 3631 -3 810,-- " " 3722 - 60 000,-- " 6112 899,-- " 6115 9 492,-- " 6171 - 24 906,96 " 3113 4 936,-- " Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schválení dohody o provedení práce p. Vondráška - údržba zeleně-sečení a úklid trávy.Sekání trávy je prováděno vlastním traktorem , vlasstní nákup PHM. Pro: 4 Proti : 0 Zdržel se: 0 Nákup křovinořezu. Starosta informoval zastupitele, že oprava stávajícího křovinořezu by stála cca 9 000,-- Kč. Proto navrhuje nákup nového, který se dá pořídit do 10 000,-- Kč. V současné době jsou v akci. Nákupem zastupitelstvo pověřilo starostu. Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se. 0
více
Schůze Zast. Vlkov konaná 28.03.2013
Přítomni : Vondrášek, CVranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková Ověřovatelé : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM --------- 1. Zřízení účtu u ČNB - pro dotace Usnesení Zastupitelé schvalují založeníúčtu u ČNB - pro dotace ÚSC. Pro : 5 Proti 0 Zdržel se : 0
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 31.12.2012
více
Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná 31.12.2012
více
Schůze zastupitelstva obce konaná dne 14.12.2012
více
Rozpočet obce Vlkov na rok 2013
více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2012
více
Zápis ze schůze, konané 28.11.2012
více
Schůze zastupitelstva konané dne 31.10.2012
Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Veselá, Jirků, Vondrášková Program : Rozpočtová změna č. 7 a 8 Výměna oken vchodových dveří u budovy obecního úřadu. Rozpočtová změna č. 7. - týká se změny rozpočtu celkem 79447.00 Kč Rozpočtová změna č. 8. - týká se změny rozpočtu celkem 1133.00 Kč Usnesení : Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu č. 7 a 8 následovně Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 Schválení výměny oken a vchodových dveří Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
schůze zastupitelstva konaná dne 31.10.2012
více
Schůze Zastupitelstva obce VLKOV konaná 22.10.2012
více
Zápis ze schůze 31.08.2012
Přítomni : Vondrášek václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie Omluveni : Vranovský Martin Ověřovatelé zápisu : Jirků, Veselá Zapisovatel : Vondrášková PROGRAM : Dohoda o provedení práce p. Vondrášek Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje dododu p. Vondráška o provedení práce - údržba zeleně kolem rybníka a v areálu obce. PRO 4. PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
více
Usnesení ze schůze konané dne 31.07.2012
Zastupitelstvo schvaluje vyplatit poměrnou část odměny u dohody / Vondrášková - vedení účetnictví obce/ Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
více
Usnesení ze schůze 31.07.2012
Zastupitelstvo schvaluje poměrnou výplatu na dohodu o provedení práce pí. Vondráškové za účetnictví obce. Pro : 4 Zdržel se : 0 Proti : 0
více
zápis ze schůze zas. 29.12.2012
Usnesení: Projednání zprávy o kontrole výsledku hospodaření za rok 2011, přijetí opatření k zhištění nápravy zjištění nedostatků a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.
více
Zápis ze schůze zast. konané sne 30.06.2012
Usnesení. Zastupitelé schvalují rozpočtovou změnu 52012. Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
Zápis ze schůze zastupitelstva konané dne 30.06.2012
více
Závěrečný účet obce za rok 2011
více
Schůze zastupitelstva 31.01.2012
Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Jirků Miloslav Ov. zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel: Vondrášková Program : Rozpočtová změna č. 1/2012 - Transfér ze státního rozpočtu. Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje roz. změnu č. 1/2012 v částce 60 100,-- Kč Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce VLKOV, konané dne 08.01.2012
více
Doplněk ke schůzi zastupitelstva 31.12.2011
Zastupitelstvo schválilo převzetí kapličky do majetku obce za symbolickou cenu 1,-- Kč Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
více
Zápis ze schůze konané dne 31.12.2011 ve Vlkově
Přítomni : Vondrášek, Vondrášková, Veselá, Vranovský, Jirků Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášek PROGRAM : 1. Schválení rozpočtu na rok 2012 2. Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 3. Odměna účetní na dohodu za rok 2011 4. Rozpočtové opatření č. 7. Bod 1. Rozpočet na rok 2012. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. PŘÍJMY činí 421 500,-- Kč a ÝDAJE 421 500,-- Kč. USNESENÍ: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012 v předkládané podobě, kde příjmy činí 421 500,-- Kč a výdaje 421 500,-- Kč. Pro : 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0 Bod č. 2. - Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014. Výhled byl navržen na rok 2013 v příjmech na 410 000,-- Kč a výdaje rovněž na 410 000,-- Kč Výhled byl navržen na rok 2014 v příjmech 400 000,-- Kč a výdaje nrovněž na 400 000,--Kč USNESENÍ: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 a 2014 v navrhované podobě. PRO 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0 BOD č. 3. Zastupitelstvo schvaluje odměnu účetní dle dohody - PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 BOD č. 4. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE : 0
více
Zápis ze schůze dne 27.12.2011 ve Vlkově
Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků Zapisovatel : Vondrášková Marie PROGRAM schůze : 1. Inventarizace 2011 2. Příspěvek důchodcům Byl vydán příkaz starosty k inventarizaci hmotného i nehmotného majetku Obce VLKOV. Inventarizace proběhne od 30.12.2011 - 10.01.2012. Složení inventurní komise : předseda Plánská Jana členové Vranovská Anna, Jirků Miloslav USNESENÍ: Zastupitelastvo schvaluje složení in. komise a dobu trvání inventarizace PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Bod 2. Příspěvek důchodcům v hodnotě 1 000,-- Kč na každého důchodce. Bude vyplacen sedmi důchodcům, takže celková částka činí 7 000,-- Kč Zastupitelstvo schvaluje příspěvek důchodcům v navrhované podobě. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek


Další vydání newsletteru jaderné elektrárny Temelín

ANKETA

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (94%)
94%
Ne
odpověď Ne (6%)
6%