Usnesení ZO

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov, konaného dne 25. 2. 2015

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov,

konaného dne 25. 2. 2015, od 17.00 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vlkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin správcem obce Mgr. Jánem Czopem („dále jen „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo konstatováno, že všichni zastupitele obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vlkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 2. 2015 do 25.2.2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vlkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1)

            Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 

 

 

 

 

 

*|         *          *

 

Bod I - Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu  IIng. Barboru Kubátovou Ph.D. a pana Václava Vondráška, zapisovatelem ing. Vladimíra Marka.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

            Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov určuje ověřovateli zápisu Ing. Barboru Kubátovou Ph.D. a pana Václava Vondráška , zapisovatelem Ing. Vladimíra Marka.     

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno.

 

Bod II - Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem  programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu byl navrhnut bod k doplnění.

 

Doplnění programu:

 

Ing. Barbora Kubátová Ph.D. navrhla doplnění programu o udělení souhlasu obce s žádostí o podání grantu na podporu územně plánovací dokumentace.

Předsedající dal hlasovat o doplnění programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s doplněním programu o souhlas s  podáním grantu na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

            Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno

 

            Předsedající dal hlasovat o schválení doplněného programu.

 

            Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje následující program ustavujícího  zasedání:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Zpráva správce o výkonu funkce správce a o stavu hospodaření a majetku obce Vlkov.

4) Volba starosty a místostarosty

 1. určení počtu místostarostů
 2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. volba starosty
 5. volba místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) a členů výborů.

7) Souhlas obce s podáním žádosti o grant na podporu tvorby územně plánovací dokumentace.

8) Diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno.

 

Bod III- zpráva správce obce o výkonu funkce správce a o stavu hospodaření a majetku obce Vlkov.

 

Zastupitelstvo bere zprávu pana Mgr. Jána Czopa na vědomí.

 

      Bod IV - volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl  volbu jednoho  místostarosty.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům předložit své návrhy. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

  

Návrh usnesení:

           Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

              Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

            Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako uvolněná. Před    hlasováním byla dána možnost zastupitelům předložit své návrhy. Jiné návrhy vzneseny nebyly.

  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že žádná funkce nebude vykonávána jako uvolněná.

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Jiné návrhy vzneseny nebyly.

  

      Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje veřejný  způsob volby starosty a        místostarosty.

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2015  bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval nejstaršího člena zastupitelstva p. Václava Vondráška k podávání návrhů na funkci starosty.  Člen zastupitelstva pan Václav Vondrášek navrhl zvolit do funkce starosty ing. Vladimíra Marka.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy. Členkou zastupitelstva Ing. Barborou Kubátovou, Ph.D. byl podán návrh na volbu ing. Barbory Kubátové, Ph.D.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov  volí starostou Ing. Vladimíra Marka.

Výsledek hlasování:   Pro 4   Proti 1  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 7/2015  bylo schváleno.

 

Předsedající (správce obce) předal další řízení jednání zastupitelstva obce novému starostovi ing. Vladimírovi Markovi.

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: starosta obce Ing. Vladimír Marek navrhl zvolit do funkce místostarostky ing. Barboru Kubátovou, Ph.D. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov  volí místostarostkou obce Ing. Barboru Kubátovou, Ph.D.

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8/2015  bylo schváleno.

  

Bod V - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,  předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2015  bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru paní EliškuVeselou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov volí předsedou finančního výboru paní Elišku Veselou.

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení  č. 10/2015  bylo schváleno.

 

 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Starosta ing.Vladimír Marek  navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Václava Vondráška. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov volí předsedou kontrolního výboru pana Václava Vondráška.

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2015  bylo schváleno. 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající navrhl zvolit za členy finančního výboru paní Marii Vondráškovou a paní Magdalenu Vondráškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov volí členy finančního výboru paní Marii Vondráškovou a paní Magdalenu Vondráškovou.

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2015  bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl zvolit za členy kontrolního výboru paní Danu Kubátovou a paní Janu Mukovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov  volí členy kontrolního výboru paní Danu Kubátovou a paní Janu Mukovou.

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2015  bylo schváleno.

 

 

 

 

Bod VI – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši …..500,-Kč, a to ode dne ustavujícího zasedání.  Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 200.-Kč, odměnu za  výkon funkce neuvolněného starosty obce v celkové výši 3000,-Kč a neuvolněné místostarostky obce v celkové výši 2000,-Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlkov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce: člena zastupitelstva obce ve výši 500,-Kč měsíčně. Odměna pro člena kontrolního výboru 200,- Kč měsíčně. Odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty v celkové výši 2000,- Kč měsíčně a odměna za výkon funkce neuvolněného starosty v celkové výši 3000,- Kč měsíčně. Výše navržených odměn je v celkové výši před zdaněním.

Členům zastupitelstva bude odměna vyplácena měsíčně a členům kontrolních výborů (mimo předsedů kontrolních výborů) jedenkrát na konci kalendářního roku, případně na konci výkonu funkce.

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2015  bylo schváleno.

 

Bod VII – Rozhodnutí zastupitelstva o schválení podání žádosti  o grant na podporu tvorby územně plánovací dokumentace.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s  podáním žádosti o grant na podporu tvorby územně plánovací dokumentace.

Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/2015  bylo schváleno.

 

 

 Bod VIII - Diskuse

 

Do diskuse byla vnesena řada návrhů k projednání (renovace cest, možnost vybudování nové budovy obecního úřadu, vytvoření skladu obecního majetku, navýšení počtu popelnic na tříděný odpad, revize účtů a poplatků s nimi spojenými, umožnění občanům platit poplatky za odpad a psy přes účet, revize veškeré obecní dokumentace, úprava obecních internetových stránek). Vzhledem k časové náročnosti a rozsahu jednotlivých návrhů  a k faktu, že je potřeba zjistit mnoho doplňujících informací se zastupitelstvo dohodlo, že bude o těchto návrzích jednat později.

 

*          *          *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hodin

 

Přílohy zápisu:

 

 1. Slib zastupitelů obce Vlkov ze dne 25.2.2015 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.3.2015

 

 Zapisovatel: Ing. Vladimír Marek

 

 

 

 Ověřovatelé:   Ing. Barbora Kubátová Ph.D.

 

 

 

          Václav Vondrášek

 

 

 

Starosta:         Ing. Vladimír Marek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-z-ustavujiciho-jednani-zastupitestva-obce-podepsany.pdf 3035.4 Kb