Usnesení ZO

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce VLKOV, konané dne 08.01.2012

Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná dne 08.01. ve Vlkově

Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Jirků Miloslav

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel        : Vondrášková  

PROGRAM:  1. Dar od DSO Veselsko
          2. Návrh na zadání územního plánu pro obec VLKOV    


Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje přijetí daro od DSO Veselsko v hodnotě 28 203,-- Kč včetně DPH - infor. tabule.
PRO 5                      PROTI 0                                         ZDRŽEL se 0

           Zastupitelstvo schvaluje zadání návrhu na územní plán VLKOVA
PRO 5                      PROTI 0                                          ZDRŽEL se 0