Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 5.9.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Zadání ÚP Vlkov včetně všech příloh

Usnesení:

1. Zastupitelé schvalují zadání ÚP Vlkov včetně příloh.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0