Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 30.9.2013

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2012
  2. Revokace usnesení 30.6.2013
  3. Jmenování volební komise

1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2012

Starosta přečetl zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2012 (která je na stránkách 30.6.2012) s výrokem bez výhrad.

Dále byla předložena rozvaha:

Aktiva 2 025 472,75
Pasiva 2 025 472,75
Výsledek hospodaření běžného účetního období 294 034,16
Nerozdělený zisk, nuhrazená ztráta minulých let 276 676,80
Výsledek hospodaření 570 710,96

Výkaz zisku a ztrát:

Náklady celkem 303 212,15
Výnosy celkem 597 246,31
Výsledek hospodaření 294 034,16

 

Dlouhodobý hmotný majtek za rok 2012 569 950,37
Minulé období 529 231,87

 

Dlouhodobý finanční majetek za rok 2012 20 000,00
Minulé období 20 000,00

 

Dlouhodobé pohledávky za rok 2012 0
Minulo období 0

 

Krátkodobé pohledávky za rok 2012 10 720,00
Minulé období 3 797,00

 

Krátkodobá záloha za rok 2012 10 720,00
Minulé období 3 700,00

 

Finanční majetek krátkodobí 2012 1 425 162,38
Finanční období 1 102 066,82

Usnesení

Zastupitelé schvalují účetní uzávěrku následovně:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Revokace usnesení 30.6.2013

Zastupitelé obce projednali závěrečný účet za rok 2012 s vyjádřením souladu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Jmenování volební komise

Komise byla jmenována v následujícím složení:

Předseda Vondrášková Marie
Zapisovatel Plánská Jana
Členové Veselá Eliška, Jirků Miloslav

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0