Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná dne 27.8.2014

Přítomni:
Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Omluven:
Vranovský Martin

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel:
Vondrášková Marie

Program schůze:

  1. Souhlas obce se zařazením území a s realizací strategie MASS

Usnesení:

1. Zastupitelé dali souhlas se zařazením území a s realizací strategie MASS.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0