Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce Vlkov konaná 31.12.2012

Přítomni:
Vondrášek Václav, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Jirků Miloslav, Vondrášková Marie

Ověřovatelé zápisu:
Veselá Eliška, Jirků Miloslav
 
Zapisovatel:
Vondrášková Marie
 
 
  PROGRAM :
 
1. Rozpočet na rok 2013
2. Obecně závazná vyhláška o odpadech 1/2012
3. Poplatek ze psů.
4. Příspěvek důchodcům
 
 
 
 USNESENÍ:
 
Zasststupitelé schvalují rozpočet na rok 2013 v navrhované podobě - rozpočtové příjmy ve výši 456 000,-- Kč
                                                                          "    výdaje ve výši 456 000,-- K4
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný
 
     PRO   5      PROTI   0         ZDRŽEL SE      0
 
Schválení Obewcně závazné vyhlášky 1/2012 o odpadech
 Sazba poplatku :
fyzická osoba, která má v obci tr. pobyt 275.-- Kč,fyzická osoba, která má ve vlasstnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
nacházející se na KU obce, ve kteté není hllášenaa k pobytu žádná fyzická osoba 275,-- K4.
Zastup. schvaluji vyhlášku 1/2012
     PRO    5       PROTI 0            ZDRŽEL SE      0
Zast. schvaluje neměnící se poplatek ze psů      
POPLATEK ZE PSA  se nemění - prvý pes 30,-- Kč a každý další 40,-- Kč
     PRO    5       PROTI  0            ZDRŽEL SE     0
Příspěvek důchodcům:
Usnesení : každý starobní důchodce obdrží příspěvek od obce v částce jeden tisíc korun. Jedná se o sedm důchodců / Honsová, Vondrášek, Vondrášková,Paurová, Vranovská, Plánská, Kubátová Anna/
      PRO     5     PROTI       0       ZDRŽEL SE     0
 
INVENTARIZACE:
 
Vydání příkazu k inventarizaci - starosta.
Inventarizace se uskuteční k 31.12.2012, bude se provádět od 01.01.2013 do 10.01.2013
Složení in. komise:
Předseda  -  Plánská Jana
členové   -  Vranovská, Jirků
        PRO     5      PROTI     0         ZDRŽEL SE    0