Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce VLKOV dne 31.052013

Přítomni : Vondrášek Václav, Jirků Miloslav, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Vondrášková Marie

Ověřovatel zápisu: Veselá, Jirků Miloslav

Zapisovatel : Vondrášková Marie

 

PROGRAM :  1. Rozpočtová změna č. 032013

                        2. Dohoda o provedení práce.

 

 

1. ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.3

   úpravy rozpočtu se týkají následných položek

   DPH                                            o 16 594,-- Kč

    neinvest. transfér                       13 600 ,--

    par. 3613, pol.5154                         730,--

    par. 6112, pol .5023                     5 000,--

    par. 6171, pol. 5162                     2 000,--

    Zastupitelé schvalují úpravu rozpočtu následně -  Pro 5      Proti 0           Zdržel se 0

 

2. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

     Dohoda se týká údržby pozemků, které vlastní obec. Sekání provedl  starosta v období 05/2013 a to

     02,08,16,24.

     Zastupitelé schvalují dohodu takto : Pro 5,   Proti 0    Zdržel se 0