Usnesení ZO

Schůze zastupitelstva obce konaná dne 14.12.2012


Přítomni: Vondrášek, Veselá, Vondrášková, Jirků Miloslav
Omluvem : Vranovský
Ověř. zápisu: Veselá, Jirků
Zapisovatel: Vondrášková
PROGRAM :
 1./ VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 1/2012 - POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
 2./ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
 3./ JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VOLBU PRESIDENTA


USNESENÍ:
---------

ZASTUPITELSTVO OBCE SE USNESLO VYDAT VYHLÁŠKU  O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRQAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Č 1/2012 NÁSLEDOVNĚ

PRO 4        PROTI : 0               ZDRŽEL SE :   0

Poplatek  ze psů zůstává v nezměněné výši: jeden pes    30,-- Kč a každý další 40,-- Kč

NÁVRH ROZPOČTU:
Návrh rozpočtu pro rok 2013 je náslešdující
Příjmy ve výši       456 000,-- Kč
Výdaje ve výši       456 000,-- Kč
Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.

PRO : 4      PROTI :    0             ZDRŽEL SE:      0


JMENOVÁNÍ VOLEBNÍ KOMISE :
 PŘEDSEDA :   Vondrášková
 ZAPISOVATEL: Plánská Jana
 ČLENOVÉ  :   Vondrášková Mag., Vranovská Anna
 NÁHRADNÍK :  Jirků Mil.

PRO   4    PROTI    0   ZDR6EL SE 0
 NÁHRADNÍK:   Jirků, Mil.