Historie

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010 ´+ závěrečný účet 2010 na schůzi 25.06.2011

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlkov, konané 25.06.2011

Přítomni: Vondrášek, Jirků, Veselá, Vranovský, Vondrášková
Ověřovatelé zápisu: Jirků, Veselá
Zapisovatel : Vondrášková

Program :
1. Schválení závěrečného účtu obce Vlkov za rok 2010.
Zastupitelé obce Vlkov schvalují závěrečný účet bce Vlkov s výhradou.
Opatření k nápravě chyb:
Zastupitelstvo ukládá pí. Vondráškové

1.Zápis ze zastupitelstva obce musí mít požadované náležitosti náprava ihned
2.Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem bez výhrad, s výhradou -nap.25.06.
3.Správně účtovat o výnosech daně -
4.Návrh rozpočtu zveřejnovat v eloktronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn v elektronické mpodobě umožňujícím dálkový přístup

Rizikio uložení pokuty za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 22a odst. 5 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů