Historie

Zápis ze schůze konané dne 31.12.2011 ve Vlkově

Přítomni : Vondrášek, Vondrášková, Veselá, Vranovský, Jirků

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášek

PROGRAM : 1. Schválení rozpočtu na rok 2012
2. Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014
3. Odměna účetní na dohodu za rok 2011
4. Rozpočtové opatření č. 7.

Bod 1. Rozpočet na rok 2012.
Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. PŘÍJMY činí 421 500,-- Kč a ÝDAJE 421 500,-- Kč.
USNESENÍ:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012 v předkládané podobě, kde příjmy činí 421 500,-- Kč a výdaje 421 500,-- Kč.
Pro : 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0

Bod č. 2. - Rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014.

Výhled byl navržen na rok 2013 v příjmech na 410 000,-- Kč a výdaje rovněž na 410 000,-- Kč
Výhled byl navržen na rok 2014 v příjmech 400 000,-- Kč a výdaje nrovněž na 400 000,--Kč

USNESENÍ:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 a 2014 v navrhované podobě.

PRO 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0

BOD č. 3.

Zastupitelstvo schvaluje odměnu účetní dle dohody -

PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

BOD č. 4.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE : 0