Historie

Zápis ze schůze dne 27.12.2011 ve Vlkově

Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Vranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková Marie

PROGRAM schůze :

1. Inventarizace 2011
2. Příspěvek důchodcům


Byl vydán příkaz starosty k inventarizaci hmotného i nehmotného majetku Obce VLKOV. Inventarizace proběhne od 30.12.2011 - 10.01.2012.
Složení inventurní komise : předseda Plánská Jana
členové Vranovská Anna, Jirků Miloslav
USNESENÍ:
Zastupitelastvo schvaluje složení in. komise a dobu trvání inventarizace

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod 2.
Příspěvek důchodcům v hodnotě 1 000,-- Kč na každého důchodce. Bude vyplacen sedmi důchodcům, takže celková částka činí 7 000,-- Kč
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek důchodcům v navrhované podobě.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0