Historie

Výkaz zisku a ztrát 2010


náklady celkem 642930,53
výnosy celkem 586211,09

výsledek hospodaření -56719,44