Historie

Schůze Zastupitelstva obce Vlkov, konaná dne 31.10.2011ve Vlkově

Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Veselá Eliška, Jirků Miloslav
Omluven : Vranovský Martin
Ověřovatelé zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel : Vondrášková


PROGRAM :
1. Uprava rozpočtu - roz. opatření č. 5
Navrhovaná úprava rozpočtu příjmy -31394,-- Kč

výdaje -333635,50 Kč

Financování - změna krátkodob. prost. 302241,50 Kč


USNESENÍ

Zastupitelé přijali následující úpravy rozpočtu následovně Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0