Historie

Schůze zastupitelstva konaná dne 30.11.2011 ve Vlkově.


Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, ranovský Martin, Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Ověřovatelé zápisu : Veselá Eliška, Jirků Miloslav

Zapisovatel : Vondrášková Marie


Program:

Rozpočtové opatření číslo 6

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu obce ke schválení - následující úpravy rozpočtu
PŘÍJMY : původní hodnota 156 112,-- změna 28 269,96
VÝDAJE : původní hodnota 115 135,24 změna 75 378,--

FINANCOV8NÍ -71 398,-- změna -68 321,46


USNESENÍ :
----------

Zastupitelstvo schvaluje předkládané úpravy rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0