Historie

Schůze zastupitelstva 31.01.2012

Přítomni : Vondrášek Václav, Vondrášková Marie, Veselá Eliška, Vranovský Martin, Jirků Miloslav

Ov. zápisu : Veselá, Jirků
Zapisovatel: Vondrášková

Program : Rozpočtová změna č. 1/2012 - Transfér ze státního rozpočtu.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje roz. změnu č. 1/2012 v částce 60 100,-- Kč


Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0