Historie

Schůze zastupitelstva 30.04.2013

Přítomni : Vondrášek, Jirků, Veselá, Vondrášková

Ověřovatelé : Jirků, Veselá
Zapisovatel : Vondrášková

PROGRAM

1. Rozpočtová změna č. 2
2. Dohoda o provedení práce
3. Nákup nového křovinořezu


Usnesení
--------

Zastupoitelé schvalují roz. změnu č. 2

Paragraf 000 - 71 833,-- Kč
" 3613 1 556,-- "
" 3631 -3 810,-- "
" 3722 - 60 000,-- "
6112 899,-- "
6115 9 492,-- "
6171 - 24 906,96 "
3113 4 936,-- "


Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schválení dohody o provedení práce p. Vondráška - údržba zeleně-sečení a úklid trávy.Sekání trávy je prováděno vlastním traktorem , vlasstní nákup PHM.

Pro: 4 Proti : 0 Zdržel se: 0


Nákup křovinořezu.

Starosta informoval zastupitele, že oprava stávajícího křovinořezu by stála cca 9 000,-- Kč. Proto navrhuje nákup nového, který se dá pořídit do 10 000,-- Kč. V současné době jsou v akci. Nákupem zastupitelstvo pověřilo starostu.

Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se. 0