Historie

Schůze zast. 31.01.2013

Přítomni : Vondrášek, Vranovský, Jirků, Veselá, Vondrášková

Ověřovatelé : Jirků, Veselá
Zavpisovatel : Vondrášková


PROGRAM

Rozpočtová změna.


Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Neinvestiční transféry ze
státního rozpočtu v částce 39 600,-- Kč.

Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se 0