Aktuality

Oznámení o uložení písemnosti

V souladu s ustanovením § 44, § 46 a § 47 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že písemnost daňového subjektu: Flachs Karel s trvalým pobytem: Vlkov č.p. 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou datum narození: 2. 2. 1991 čj: FO/6325/2023/Jan, 910/115006 určená k doručení do vlastních rukou je připravena ode dne vyvěšení tohoto oznámení k vyzvednutí u Magistrátu města v Českých Budějovicích na finančním odboru, přízemí – přepážka č. 6 a 7, v úředních hodinách: Po 8.00 – 17.00 hod. Stř 8.00 – 17.00 hod. Pá 8.00 – 11.30 hod. Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ing. Irová Marcela vedoucí finančního odboru